Psykologisk behandling

De metoder jag arbetar med är kognitiv beteendeterapi (KBT), affektfokuserad dynamisk korttidsterapi (McCullough’s Affect Phobia Therapy), Prolonged Exposure samt Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). 

Evidensbaserad psykologisk praktik

Jag arbetar i enlighet med psykologförbundets riktlinjer för evidensbaserad psykologisk praktik. Det innebär att jag i val av metod väger samman aktuellt evidensläge, klientens önskemål och egenskaper, samt egen kompetens och profil när jag väljer arbetssätt. Ibland innebär det att behandlingen utgörs av en renodlad väl beforskad metod, som tex exponeringsterapi eller EMDR. I vissa fall innebär det ett mer integrativt arbetssätt där olika metoder kombineras. Ibland kan det innebära att jag rekommenderar en annan behandlare eller hänvisar till den offentliga sjukvården. 

PTSD – traumatiska minnen

Om man utsätts för en extrem händelse, till exempel våld, en svår bilolycka, en naturkatastrof eller sexuella övergrepp så är det normalt att reagera med en stark stress- eller krisreaktion. Exempel på symtom som är vanliga är överdriven vaksamhet, sömnsvårigheter, undvikande av aktiviteter och situationer som påminner om händelsen, och koncentrationssvårigheter. Om man får rätt hjälp i anslutning till händelsen så klingar symtomen vanligtvis av efter några veckor. Ofta räcker med att andra människor finns tillgängliga som stöd för att den naturliga läkningsprocessen skall kunna ske. I vissa situationer kan det dock bli så att det spontana tillfrisknandet uteblir, och starka ångest- och stresskänslor fortsätter att dyka upp, spontant eller när man påminns om händelsen. Det kan då rör sig om det som kallas posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD. Psykologisk behandling för PTSD är effektivt, man kan på kort tid få en stor förbättring i sina symtom.

Jag har stor erfarenhet av behandling av PTSD och använder två av de metoder som har starkast vetenskapligt stöd, Prolonged Exposure som är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT), samt Eye Movement Desensitaization and Reprocessing (EMDR). 

Specifika fobier

Om man har stark ångest och rädsla som är knuten till avgränsade situationer eller föremål så talar man om specifik fobi. Exempel på fobier som är vanliga är rädsla för ormar, trånga utrymmen, höjder eller spindlar. Behandling för specifik fobi kräver sällan lång behandling, ofta räcker med några enstaka behandlingstillfällen. Den behandling som man använder vid fobibehandling är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på exponering.

Generaliserat ångestsyndrom

Typiskt för generaliserat ångestsyndrom är att man oroar sig överdrivet mycket för saker i vardagen som är en normal del av livet, tex ekonomi, hälsa och arbete. Oron upplevs som okontrollerbar och vanliga följder är sömnsvårigheter, muskelspänningar och irritabilitet. GAD behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Paniksyndrom

Vid paniksyndrom har man en ihärdig oro över att få plötsliga attacker av stark rädsla som dyker upp utan att du förstår varför, och som når sin topp inom några minuter. Exempel på vanliga symtom vid en panikattack är hjärtklappning, kvävningskänsla och overklighetskänsla. Det är vanligt att man också har agorafobi vilket innebär att man undviker situationer eller platser där man är rädd för att få en panikattack. Paniksyndrom och agorafobi behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom eller OCD innebär att man antingen har tvångstankar, tvångshandlingar eller både och. Tvångstankar kännetecknas av att man återkommande får tankar, bilder eller impulser som upplevs som påträngande och ångestväckande. Exempel på vanliga teman är tvångstankar om smitta och renlighet, kontroll, och tankar om att skada andra. Tvångshandlingar är handlingar som man känner sig tvingad att göra på grund av en tvångstanke, och som syftar till att upphäva den ångest som tvångstanken väcker. Tvångssyndrom behandlas i första hand med en form av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Jag har erfarenhet av behandling av svåra tvångssyndrom.

Depression

Det är normalt att av och till känna sig nedstämd och håglös men om man går en längre tid med till exempel svår nedstämdhet, sömnsvårigheter, självmordstankar och glädjelöshet så kan det röra sig om en depression. Förstahandsvalet är i många fall kognitiv beteendeterapi men jag gör alltid en individuell bedömning i enlighet med psykologförbundets riktlinjer för evidensbaserad praktik. 

Samsjuklighet

Det är mycket vanligt att patienter med psykiska besvär har symtom från flera olika diagnoser, eller inte uppfyller kriterier för någon enskild diagnos. Då är det ofta särkilt lämpligt med en trandiagnostisk metod som affektfobiterapi eller Unified Protocol fo Emotional Disorders.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.